Vol. 2018 No. 1 (2018): มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และ สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Published: 2018-03-13