Vol. 2019 No. 2 (2019): มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, ภัทร์นรินทร์ ศุภกร, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และ ฮารีซอล ขุนอินคีรี
Published: 2019-03-18