การกำเนิดของโลกในทรรศนะของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์

Authors

  • ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ กลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10200

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดการกำเนิดของโลกในทรรศนะของพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาแนวคิดการกำเนิดของโลกในทรรศนะของวิทยาศาสตร์ และ (3) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดของโลกในทรรศนะของพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการกำเนิดของโลก สามารถเชื่อมโยงกับทรรศนะในวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด โดยไม่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งเมื่อนำมาศึกษาอย่างละเอียดจะเห็นแนวคิดที่สอดคล้องกันคือ การกำเนิดของโลกนี้ มิได้เกิดด้วยสาเหตุคือเทพบันดาล แต่มีสาเหตุที่เป็นเหตุและเป็นผลซึ่งทำให้โลกเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่ข้างเคียงอีกด้วย

Downloads

Published

2019-03-19