การใช้ภาษาในการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจของฌอน บูรณะหิรัญ

Authors

  • ปวีณ์สุดา เหนือคลอง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • ปาริชาติ แก้วนวน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • พัชวรรณ ด้วงสุข สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • สมิทธ์ชาต์ พุมมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • อลิสา คุ่มเคี่ยม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

Abstract

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาพูดสร้างแรงบันดาลใจของฌอน บูรณะหิรัญ โดยเก็บข้อมูลจากคลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กและยูทูปจำนวน 50 เรื่อง ซึ่งแบ่งเนื้อหาการพูดเป็น 4 ประเภทคือ ความรัก ปรัชญา การพัฒนาตนเอง และ การพัฒนาสังคม ผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มี 3 ลักษณะคือ 1) การใช้คำ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำภาษาอังกฤษ การใช้คำอุทาน การใช้คำแสดงอารมณ์ และการใช้คำที่มีความหมายโดยนัย 2) การใช้ภาพพจน์ แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน อนุนามนัย อธินามนัย และวิภาษ 3) การใช้ประโยค แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  ประโยคกระชับ ประโยคขนานความ  ประโยคขัดความ ประโยคซ้ำคำหรือซ้ำความ และประโยคสรุปความ ซึ่งลักษณะการใช้ภาษาของฌอน บูรณะหิรัญ ดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญต่อการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ฟังแต่ละกลุ่มอย่างครอบคลุม และทำให้การพูดของฌอน ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

Downloads