ปัจจัยแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของนักกีฬาว่ายน้ำ

Authors

  • ธีรภพ หอมดอก สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10250

Abstract

ว่ายน้ำเป็นชนิดกีฬาที่ผู้เล่นสามารถฝึกฝนและสร้างสถิติตนเองได้โดยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมทีมไม่มากนัก ซึ่งทำให้กีฬานี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้ปกครองในการนำไปพัฒนาศักยภาพของเด็กด้านร่างกายและความอดทน จนเกิดการสร้างนักกีฬาว่ายน้ำเด็กเล็กขึ้นในวงการกีฬาว่ายน้ำเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ ได้แก่ นักกีฬาว่ายน้ำที่เป็นเด็กโตและเยาวชน ที่พบว่ามีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปัจจัยแรงจูงใจต่างๆและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของนักกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ฝึกสอนในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชนให้มีจำนวนมากขึ้น วิธีการศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ร่วมแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 ”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21- 31 มกราคม 2561 จำนวน 158 คน โดยสอบถามถึงแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Maslow 1970 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตามทฤษฎีของ Mc Clelland 1953 ผลการศึกษาแสดงว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่มีนัยสำคัญได้แก่  ความถนัด/ความสนใจ ความก้าวหน้าในอนาคต และ สุขภาพอนามัยที่ดี ตามลำดับ ส่วนผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ได้แก่ ความผูกพันธ์ และความสำเร็จ ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้คือปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว

Downloads