กำเนิดมนุษย์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาและการแพทย์แผนไทยจากพระคัมภีร์ปฐมจินดา

Authors

  • ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดการกำเนิดของมนุษย์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาแนวคิดการกำเนิดมนุษย์ในทรรศนะของการแพทย์แผนไทยจากพระคัมภีร์ปฐมจินดา และ (3) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ การกำเนิดมนุษย์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา และการแพทย์แผนไทย ผลการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์ สามารถเชื่อมโยงกับทรรศนะทางแพทย์แผนไทย และสูติศาสตร์ตะวันตกได้ทั้งหมด โดยไม่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งเมื่อนำมาศึกษาอย่างละเอียดจะเห็นแนวคิดที่สอดคล้องกันคือ การกำเนิดมนุษย์บนโลกนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมาก่อนแล้ว และการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการแพทย์เชิงพุทธนั้นได้ใช้เป็นหลักในการดูแลแม่และทารกในครรภ์ ก่อนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ตามหลักวิวัฒนาการ และสูติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วอย่างน่าอัศจรรย์

Downloads

Published

2019-03-14