คติธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวัดที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในจังหวัดภูเก็ต

Authors

  • เกวลิน ขุนเนียม สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • พรรณวดี ขำจริง สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยเพื่อศึกษา คติธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวัดที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนังในทางพระพุทธศาสนา มีมูลเหตุของการสร้าง เป็นการยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาและเครื่องประดับตกแต่งอาคารหรือสถาปัตยกรรมให้งดงาม เพื่อเพิ่มความสำคัญให้มากขึ้นเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถได้พบพระประธานที่มีอาการสงบนิ่งแล้วยังได้พบจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือชาดกที่ประดับอยู่รอบผนัง ได้อาศัยภาพเหล่านี้ศึกษาหาความรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น จิตรกรรมฝาผนังยังเป็นสื่อประกอบคำสอนในพระพุทธสาสนา เมื่อชาวพุทธได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหันมาพิจารณาจิตรกรรมฝาผนังจะเกิดความซาบซึ้งเข้าใจในหลักธรรมได้โดยง่ายอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือและอารมณ์ของศิลปินโบราณ ศิลปินเขียนด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยมีจุดประสงค์อยู่ผลบุญกุศลเป็นสำคัญ มักเขียนถึงเรื่องราวในอดีต ภาพจิตรกรรมจึงช่วยบันทึกเรื่องราวร่องรอยในอดีตได้ดีและยังเป็นเครื่องกล่อมเกลาทางจิตใจและ เป็นเครื่องหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชาติ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาอย่างจริงจังเพื่อให้อยู่คู่ชาติไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทำการศึกษาต่อไป

ผลการวิจัยพบว่าคติธรรมที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างก่อน พ.ศ. 2475 ในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ องคุลิมารโจร ภาพพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ สุภัททะเข้าเฝ้าพระพุทธก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ภาพจิตรกรรมแต่ละภาพมีหลักธรรมแฝงอยู่ในเรื่องของ หลักความเป็นจริงของโลก ความถูกต้อง และความดีงามของมนุษย์ ธรรมชาติที่เป็นไป หลักการดำเนินชีวิตทางสายกลาง และการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่พบเห็นได้นำไปปฏิบัติและพบแสงสว่างส่องนำทางชีวิต เพื่อให้พบแต่ความสุข

Downloads

Published

2019-03-14