ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

Authors

  • สุธิดา เลขาวิจิตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Abstract

งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เลือกเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว พบว่า  นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 23 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี อยู่ระหว่างเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนราธิวาส

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเที่ยวพักผ่อน นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เลือกสถานที่ท่องเที่ยว คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คือ ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป ความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว คือ เพื่อนใช้วิธีการเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งต่อคนคือ จำนวน 501-1,000 บาท การรับรู้ข่าวสารทางการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด คือ ทางสื่อมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต  ในประเด็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ คำนึงถึงความสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบริการหรือผลิตภัณฑ์เรื่องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านราคาเรื่องความคุ้มค่าในการเลือกมาท่องเที่ยว ด้านช่องทางการจำหน่ายเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดเรื่องการให้ส่วนลดราคาแก่นักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ ด้านกระบวนการเรื่องการแบ่งหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน ด้านบุคคลเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการในสถานที่ต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ และด้านลักษณะทางกายภาพเรื่องบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและด้านการบริการ

รวมถึงความร่วมมือของชุมชน ได้แก่ การขายด้านการจัดระเบียบร้านค้า การขายของชุมชน ควรเน้นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไม่ควรนำของจากถิ่นอื่นมาจำหน่าย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ความสะอาดและการจัดการขยะ ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำที่สะอาดบริการนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ การแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวเน้นวัฒนธรรมหรือกิจกรรมวันพิเศษในวันสำคัญต่าง ๆ

Downloads