เปรียบเทียบสำนวน สุภาษิต ที่ใช้คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย 4 ถิ่น

Authors

  • สมิทธ์ชาต์ พุมมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000

Abstract

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสำนวน สุภาษิต ที่ใช้คำว่า “ขี้” ในภาษาไทย 4 ถิ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ พจนานุกรม หนังสือสำนวน สุภาษิต งานวิจัยและวิทยานิพนธ์  ผลการศึกษาพบว่า สำนวน สุภาษิต ที่ใช้คำว่า “ขี้” ในภาษาไทยถิ่นกลางปรากฏจำนวนทั้งสิ้น 45 สำนวน รองลงมาคือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ปรากฏจำนวนทั้งสิ้น 30 สำนวน ในภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นใต้ ปรากฏเท่ากัน คือ จำนวน 20 สำนวน  ซึ่งสำนวน สุภาษิต ที่ใช้คำว่า “ขี้” ในภาษาไทยทั้งสี่ถิ่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของความหมาย กล่าวคือ จะนำคำว่า “ขี้” ไปใช้เปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไม่ดีของคน แต่สำนวน สุภาษิตจะมีลักษณะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของลักษณะคำที่นำมาเปรียบเทียบและค่านิยมหรือความเชื่อของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของ สำนวน สุภาษิต ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น

Downloads