การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Authors

  • วิจิตรา ศรีเพชร สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  • วรดา เด็นเพชรหน้ง สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  • มัลลิกา อินพรหม สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  • บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากร  (Population) ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,429 คน กลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random  sampling) จึงได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 317 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้องมูลใช้โปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุระหว่าง 71-80 ปี จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 มีสถานะภาพสมรส จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 และแหล่งที่มาของรายได้มาจากสวัสดิการจากรัฐเช่น เบี้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ ฯลฯ จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมด้านรับประทานอาหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ( = 3.88) พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด ( = 3.63) พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บป่วย ( = 3.57) พฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย ( = 3.31) ตามลำดับ โดยมีการปฏิบัติดังนี้ ท่านรับประทานอาหารครบ 5 มื้อ/วัน อยู่ในระดับมาก และมีการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน

Downloads