การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ คิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

Authors

  • ชัยณรงค์ สวนจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
  • รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยจำแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 351 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejecie and Morgan) แล้วทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า  1) การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูเพศหญิง 3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน  4) ครูที่มีประสบการณ์ การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการวางแผนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5) ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการวางแผนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads