Vol. 2018 No. 2 (2018): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: พรรณศิริ ดำโอ และ ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง
Published: 2018-03-14