Vol. 2019 No. 6 (2019): การจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: ชูลีรัตน์ คงเรือง, ภัทรวรรณ แท่นทอง และ อรอนงค์ เฉียบแหลม
Published: 2019-03-18