Vol. 2018 No. 5 (2018): สารสนเทศศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: สลิล บุญพราหมณ์ และ สุภาภรณ์ ใจรังษี
Published: 2018-03-01