Vol. 2018 No. 3 (2018): วิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: อภิชาต อธิไภริน และ กรวิทย์ อยู่สกุล
Published: 2018-03-14