ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารก

Authors

  • เกสรา ศรีพิชญาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Abstract

พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของทารกแต่มักจะไม่ได้ปฏิบัติในระยะ 2 เดือนแรกเกิด การศึกษานี้เพื่อสำรวจความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารกระยะ 0-2 เดือน และหาความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลมารดาหลังคลอด และ/หรือทารกวัย 0-2 เดือนจำนวน 293 ราย ผลการวิจัยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการทารก (Cronbach’s α =0.72) มีคะแนนเฉลี่ย 73.44/100 คะแนนความรู้ระยะ 0-1 เดือน (70.11) ต่ำกว่าระยะ 1-2 เดือน (76.11) อย่างมีนัยสำคัญ การปฏิบัติในการให้สุขศึกษา (Cronbach’s α =0.96) มีคะแนนเฉลี่ย 51.54/100 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้โดยรวม (r=0.16) และความรู้ระยะ 1-2 เดือน (r=0.15) ข้อเสนอแนะคือควรมีการเพิ่มพูนความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลที่ดูแลมารดาหลังคลอด และ/หรือทารกวัย 0-2 เดือน ทั้งนี้ความรู้ควรเน้นระยะ 0-1 เดือน ส่วนการปฏิบัติควรเน้นระยะ 1-2 เดือน

Downloads

Published

2018-03-01