สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

Authors

  • จักรพงศ์ วารีรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  • จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
  • วรรธนะ พิธพรชัยกุล ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

Abstract

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งโรคนี้ก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์และภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลกงหราในอนาคต การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในประชากรที่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น มีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นและพบว่าระบบบริการสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลกงหราเป็นระบบที่ดี ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนการทำงานจากเชิงตั้งรับเป็นเชิงรุก ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( one stop service) และดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ ( interdisciplinary team approach ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติได้จริง แต่การดูแลด้านสุขภาพช่องปากยังแยกส่วนจากสหวิชาชีพอื่นๆ

Downloads

Published

2018-03-01