ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดของสตรีตั้งครรภ์

Authors

  • เกสรา ศรีพิชญาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • วันเพ็ญ มีชัยชนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • ยุพิน เพียรมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Abstract

ความผิดปกติแต่กำเนิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยของความรู้และพฤติกรรมการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดของสตรีตั้งครรภ์จากสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 194 ราย โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปัจจัยเสี่ยงของความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิด (M=72.0/100.0 SD=10.4) ได้แก่ การศึกษา และรายได้ ปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิด (M=72.4/100.0 SD=9.6) ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส ปัจจัยปกป้องของพฤติกรรมได้แก่ ศาสนา ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์  การได้รับสุขศึกษา การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิด การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ และความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิด บุคลากรทางสุขภาพควรมีการให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดโดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับสตรีตั้งครรภ์ที่ด้อยโอกาสจากสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจต่ำ

Downloads

Published

2018-03-01