Vol. 2019 No. 9 (2019): Social Engagement

การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: อมรศักดิ์ สวัสดี, เจษฎา มิ่งฉาย และ อภิรักษ์ สงรักษ์
Published: 2019-08-14