ปัญหาการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ 43 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Authors

  • นิดาริน จุลวรรณ

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ 43 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่ใช้ภาษามลายูถิ่นกับนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ 43 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการที่ 43 สามารถอ่านบัญชีคำพื้นฐานแต่ละระดับชั้นได้เกินร้อยละ 50 แต่ทั้งนี้ปัญหาที่พบด้านการออกเสียงคือคำควบกล้ำแท้ นักเรียนที่อ่านออกเสียงผิด ส่วนใหญ่มักไม่ออกเสียงคำควบกล้ำ แต่จะออกเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวเพียงพยัญชนะเดียว

Downloads