Vol. 2019 No. 4 (2019): วิทยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: กรวิทย์ อยู่สกุล, เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว และ ศุภลักษณ์ ไพศาล
Published: 2019-03-18