Vol. 2019 No. 5 (2019): งานวิจัยเชิงพื้นที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: รัชฎา คชแสงสันต์ และ ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
Published: 2019-03-18