Vol. 2018 No. 4 (2018): งานวิชาการรับใช้สังคมและการบริหารการศึกษา

					View Vol. 2018 No. 4 (2018): งานวิชาการรับใช้สังคมและการบริหารการศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรณาธิการประจำฉบับ: รัชฎา คชแสงสันต์, ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และ สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
Published: 2018-03-14