(1)
SUTNAUN, S.; SRISUWAN, S.; JINDASAI, P.; CHERDCHIM, B.; MATAN, N.; KYOKONG, B. Macroscopic and Microscopic Gradient Structures of Bamboo Culms. Walailak J Sci & Tech 2011, 2, 81-97.